preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kupljenovo

 > Natječaji
Natječaji

REZULTATI NATJEČAJA

Autor: Administrator , 5. 11. 2020. 13:42

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

MATIJE GUPCA 53

10295 KUPLJENOVO

Kupljenovo, 5.11.2020.

 

Kandidatima – učesnicima natječaja

                                                                                           - SVIMA   -

PREDMET: Obavijest učesnicima natječaja

Osnovna škola Kupljenovo je nakon provedenih testiranja izabrala sljedeće kandidate:

 

 • 8.10.2020. raspisan je natječaj za učitelja/ -icu razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno i primljena je učiteljica razredne nastave A. Bošnjak.

 

 • 9.10.2020. raspisan je natječaj za učitelja/ -icu informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno i primljen je učitelj informatike N. Kovač.

 

 • 12.10.2020. raspisan je natječaj za učitelja/-icu matematike na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno i primljena je učiteljica Ivana Horvat

 

RAVNATELJICA:

u.z. Mihaela Dolinar

 [više]

TESTIRANJE ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

Autor: Administrator , 23. 10. 2020. 13:03

Poštovane kolegice,

pisano testiranje prema natječaju za razrednu nastavu održat će se u

ponedjeljak, 26.10.2020. u 12 h, u MŠ Kupljenovo,

a usmeno (razgovor) u utorak, 27.10. u 12 h, također u MŠ Kupljenovo.

Molim vas da poštujete epidemiološke mjere.

Literatura: Nacionalni kurikulum RH, razredna nastava.


Želim vam puno uspjeha!

Jadranka Kekelj,ravnateljica
 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

Autor: Administrator , 12. 10. 2020. 09:53

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/22

URBROJ: 238-33-37-20-01

Kupljenovo, 12.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE, - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, 40/40  sati tjedno, rad u nastavi (zamjena za bolovanje  porodiljni),

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).       

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.    

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.  

                                     RAVNATELJICA

Jadranka Kekelj, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE

Autor: Administrator , 9. 10. 2020. 10:27

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/21

URBROJ: 238-33-37-20-01

Kupljenovo, 09.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE (RAZREDNA NASTAVA) - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 h izborne nastave tjedno, 30/40 h ukupnog tjednog radnog vremena.  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).       

   U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.       

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.  

                               RAVNATELJICA

Jadranka Kekelj, prof.
 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

Autor: Administrator , 8. 10. 2020. 09:14

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/20

URBROJ: 238-33-37-20-01

Kupljenovo, 08.10.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, 40/40  sati tjedno, rad u nastavi  

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).       

    U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

    Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.                            

RAVNATELJICA

Jadranka Kekelj, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Jelovnik školske kuhinje

Priloženi dokumenti:
Jelovnik.PDF

UPISI U SREDNJE ŠKOLE
Dabar 2017

Kliknite na sliku kako bi vježbali za natjecanje!

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Kupljenovo / Matije Gupca 53, HR-10295 Kupljenovo / os-kupljenovo.skole.hr / ured@os-kupljenovo.skole.hr
preskoči na navigaciju