preskoči na sadržaj

Osnovna škola Kupljenovo

 > Natječaji
Natječaji

OBAVIJEST

Autor: Administrator , 20. 3. 2020. 12:11

 [više]

NATJEČAJ ZA NJEMAČKI JEZIK

Autor: Administrator , 20. 3. 2020. 10:43

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/106

URBROJ: 238-33-37-20-01

Zaprešić, 20.03.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20/40  sati tjedno, rad u nastavi.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).       

 U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja, odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

       Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.  

                                     RAVNATELJICA

Jadranka Kekelj, prof.

 [više]

OBAVIJEST O NATJEČAJIMA

Autor: Administrator , 5. 3. 2020. 13:50

Na natječaj za njemački jezik, objavljen 17.02.2020., javila se samo K. Stojaković, prof. njemačkog. Na natječaj za matematiku, objavljen 17.02.2020., javila se samo M. Bunetić, mag. educ. math. Obje su kolegice primljene u radni odnos, u skladu s uvjetima natječaja.

                                                                                                             Ravnateljica J. Kekelj

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA

Autor: Administrator , 17. 2. 2020. 10:15

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/42

URBROJ: 238-33-37-20-01

Zaprešić, 03.02.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.UČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20/40  sati tjedno, rad u nastavi (zamjena za bolovanje),

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).         

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

  Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

   

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

  http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

   

  Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

   

  Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

   

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

  Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.  

                                       

  RAVNATELJICA

  Jadranka Kekelj, prof.
   

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Autor: Administrator , 17. 2. 2020. 08:51

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO

Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo

KLASA: 119-03/20-01/43

URBROJ: 238-33-37-20-01

Zaprešić, 03.02.2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 5.,6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni  kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo, Kupljenovo, ravnateljica Osnovne škole Kupljenovo objavljuje:                         

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1.UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE, - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme, 40/40  sati tjedno, rad u nastavi (zamjena za bolovanje  porodiljni),

     Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

     Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).       

          U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja. Isto će biti objavljeno i na školskom webu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

  Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

       Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   

       Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Kupljenovo.

  http://os-kupljenovo.skole.hr/akti_kole/op_i_akti_kole

   

      Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

   

       Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kupljenovo.

   

       Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Kupljenovo, Matije Gupca 53, 10295 Kupljenovo,  s naznakom „za natječaj“. 

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

         

       Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kandidatkinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i pisanim putem.  

                                       RAVNATELJICA

  Jadranka Kekelj, prof.
   

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Jelovnik školske kuhinje

Priloženi dokumenti:
Jelovnik.PDF
Jelovnik PS Pojatno.PDF

Dabar 2017

Kliknite na sliku kako bi vježbali za natjecanje!

Kalendar
« Travanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Upisi u srednje škole

 

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Kupljenovo / Matije Gupca 53, HR-10295 Kupljenovo / os-kupljenovo.skole.hr / ured@os-kupljenovo.skole.hr
preskoči na navigaciju